Sikanol
Sikanol

[0]
Product code : SKN01
Price : 220 baht / 5 litres/gallon
Quantity : 5 lites / gallon
25 lites / bucket
Using quantity : 0.03 - 0.2% โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ (30 - 200 กรัม ต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม)
Sikanol® (ซิก้านอล)เป็นน้ำยาเพิ่มการลื่นไหลและสารกักกระจายฟองอากาศ
(plasticize and airentrainer) ใช้งานง่ายและใช้ได้ทันที น้ำยาจะช่วยเพิ่มการ
ยึดเกาะ และการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต์ ทราย ใช้ในงาน ก่ออิฐ ฉาบปูนให้ดีขึ้น
How to apply
ผสม Sikanol® ลงในน้ำก่อนที่จะนำมาผสมกับปูนซีเมนต์และทราย เพื่อให้ได้มอร์ต้า
คุณภาพสูง สำหรับ ก่ออิฐ คอนกรีตบล็อก หรือในงาน ฉาบตกแต่งผิว

ผสม Sikanol® ลงในน้ำสะอาด ก่อนผสม กับปูนซีเมนต์และทราย

- หากผสมปูนทรายด้วยมือ อาจจะต้องเพิ่มปริมาณ Sikanol® ในขณะผสม
-ในกรณีที่ต้องการให้มอร์ต้าสำหรับการก่ออิฐมีค่ากำลังสูงๆ ควรตรวจเช็ค
ปริมาณฟองอากาศ ในมอร์ต้าอย่างสม่ำเสมอ
Technical Data
Sikanol® จะช่วยลดความตึงผิวในมอร์ต้าทำให้น้ำที่ใช้ผสมมีโอกาสทำปฏิกริยากับ
ปูนซีเมนต์ หรือทราย ได้อย่างสมบูรณ์ การปรับเพิ่มปริมาณทรายในส่วนผสม
มอร์ต้าที่ได้จะยังคงมีค่าการยึดเกาะ ในตัวเองดีเหมือนเดิม
- ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
- ทำงานง่ายขึ้น และเกิดความสูญเสียน้อย
- ทนต่อสภาพอากาศเย็นจัดได้ดี
- ให้ค่ากำลังดีขึ้น
- การยึดเกาะสูง
- เพิ่มความคงทน
Sikanol