๏ปฟ
     
   

วิธีมุงกระเบื้องคอนกรีตและครอบ

การเตรียมการก่อนมุงหลังคา 


ก่อนเริ่มมุงกระเบื้องควรกะระยะระหว่างปั้นลมก่อนที่จะติดตั้งแปและเสริมปั้นลม เพราะความกว้างของกระเบื้องจะบังคับ
ระยะระหว่างปั้นลม ระยะที่เหมาะสมและถูกต้องควรมุงได้ด้วยกระเบื้องเต็มแผ่น หรือครึ่งแผ่น
จันทันติดตั้งให้เรียบร้อยได้ระดับ การติดยึดจันทันต้องแข็งแรงพอ ความลาดเอียงของหลังคาตามแนวจันทัน ต้องไม่ต่ำกว่า
17องศา (1.00 เมตร ยก 30 ซม.)
ติดตั้งเชิงชายให้เรียบร้อยได้ระดับ การติดตั้งเชิงชายต้องสูงกว่าระดับระแนงหลัง 1 นิ้วเสมอ
ติดตั้งปั้นลมให้เรียบร้อย ระดับปั้นลมต้องสูงเท่ากับระดับหลังระแนง
ปลายจันทันที่พ้นจากอะเส โดยเฉพาะปลายตะเข้สันต้องมีค้ำยัน หรือยึดติดเชิงชายให้แข็งแรงพอ 
รางน้ำสังกะสีแนวตะเข้ราง หรือรางอื่นๆ ต้องติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนการมุงหลังคาเสมอ รางน้ำ คสล. ต้องฉาบแต่งผิวมันให้
เรียบร้อยได้ระดับ และเก็บกวาดเศษปูนให้เรียบร้อย
ฉาบปูน ทำหินล้าง รื้อนั่งร้านไม้แบบส่วนที่อยู่เหนือนั่งร้านให้เรียบร้อยก่อนมุงหลังคาเสมอ
ถ้ามีปีก คสล. ควรเทปีก คสล. ฉาบปูนและตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนมุงหลังคาเสมอ 
คาน คสล. หัวเสา หรือเหล็กที่โผล่เหนือระดับหลังจันทันต้องตัดหรือสกัดออกก่อนการตีระแนง
เพดานรอบนอกอาคาร ควรจะซอยกระทงฝ้าที่เป็นไม้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการมุงหลังคา

 วิธีมุงกระเบื้องคอนกรีตและครอบ 

วิธีติดตั้งระแนง

1. ตีระแนงตัวล่างสุดแต่ละด้าน โดยวัดระยะจากปลายด้านนอกของเชิงชายถึงหลังระแนงให้ได้ 32.5 ซม. ระดับ
   ไม้ปิดบัวเชิงชายต้องสูงกว่าระดับหลังระแนง 1 นิ้วเสมอ
2. ตีระแนงตัวบนสุดโดยให้หัวระแนงทั้งสองด้านห่างกันประมาณ 4 ซม.
3. ตีระแนงช่วงกลางโดยเฉลี่ยระยะห่างให้เท่าๆกันประมาณ 34-36 ซม. จุดต่อระแนงต้องอยู่กึ่งกลางจันทัน โดยหัวระแนงต่อชิดกัน และไม่ควร
   ให้รอยต่ออยู่ตรงกันทุกแนว
4. ปรับระดับหลังระแนงให้เท่ากันทุกตัว โดยขึงสายเอ็นผ่านตลอดแล้วหนุนหรือบากจันทันให้ได้ระดับ ไม่ควรบากไม้ระแนง ไม้บัว ปั้นลม ให้ขอบ
    สูงเท่ากับหลังระแนง

วิธีมุงกระเบื้อง

1. เริ่มมุงจากแผ่นแรกทางขวาสุดของเชิงชายก่อน แล้วมุงเรียงต่อไปจนเต็มแถว โดยกระเบื้องแผ่นริมซ้ายสุดและขวาสุดต้องเป็นลอนยกเสมอ
2. มุงกระเบื้องแผ่นต่อไปให้หัวกระเบื้องสูงกว่าแผ่นเดิม 2" จับเลื่อนลงมาจนขอบกระเบื้องแนบสนิทกับไม้ระแนง
3. ใช้ตะปู 2.5 นิ้ว ตอกยึดกับไม้ระแนง โดยเฉพาะบริเวณสันหลังคา , ปั้นลม และเชิงชายให้ยึดทุกแผ่น ส่วนที่เป็นกระเบื้องให้ยึดแถวเว้นแถว     ถ้าหลังคาชั้นเกิน 45 องศา ให้ตอกยึดทุกแนว
4. มุงกระเบื้องพร้อมกันที่ละ 3 แถว โดยมุงสลับแนวซ้อน ทับเป็นแนวเฉียง 45 องศา เพื่อให้หลังคาแข็งแรง และกระจายน้ำฝนได้ดียิ่งขึ้น     ทุกระยะ 10 แผ่นของกระเบื้องให้ขึงสายเอ็นจากเชิงชายถึงสันหลังคา เพื่อรักษาแนวต่อด้านข้างของกระเบื้องให้สวยงาม
5. หลังการมุงกระเบื้องหลังคาแล้วถ้ามีการแต่งปูนใดๆ ต้องระวังไม่ให้คราบปูนเปื้อนกระเบื้อง

วิธีมุงครอบสันโค้ง


1. เมื่อกะระยะครอบได้ตำแหน่งแน่นอนแล้ว ทำปูนทรายใต้ครอบ
2. วางครอบสันโค้งปิดจั่วที่สันอกไก่ โดยปิดทับครอบข้างแผ่นสุดท้าย ถ้าทับกันไม่สนิทให้บิ่นขอบด้านข้างของครอบสันโค้งตามรอยที่ทำไว้ เพื่อให้
    แนบกระชับกับกระเบื้องพอดี จากนั้นวางครอบสันโค้งตัวต่อไป ให้ระดับหลังครอบใกล้เคียงกัน โดยขึงสายเอ็นรักษาแนวระดับ
3. เมื่อวางครอบเสร็จ ขณะที่ปูนใต้ครอบยังหมาดอยู่ ใช้เกรียงปาดแต่งปูนทรายให้เรียบร้อย จากนั้นเจาะรูระบายน้ำตลอดลอนหงายของกระเบื้อง
    ทุกลอน เมื่อปูนแห้งสนิทจึงใช้สีแต่งปูนทรายใต้ครอบ
4. การติดตั้งครอบสันโค้งสำหรับเปิดหัวแนวตะเข้สัน ทำเหมือนกับปิดสันหลังคา แต่ไม่ต้องเจาะรูระบายน้ำ 

วิธีมุงครอบข้าง


1. ใช้ไม้ระแนง 1 ? นิ้ว x 1 ? นิ้ว ตีติดปั้นลม เพื่อเป็นแบบรับใต้หลังครอบและรักษาแนวครอบข้าง
2. เริ่มวางครอบข้างปิดชายแผ่นแรก โดยให้หัวด้านบนชนกับชายกระเบื้องแผ่นที่สองแล้วยึดด้วยตะปูเกลียวขนาด 2นิ้ว
3. วางครอบข้างตัวต่อไปให้เหมือนกับการมุงครอบข้างปิดชายแผ่นแรก และมุงไปจนถึงสันหลังคา แนวใต้ครอบต้องซ้อนทับและตรงกันเสมอ 
    และไม่ต้องอุดด้วยปูนทรายเสร็จแล้วรื้อไม้รับแนวครอบข้างออก

 
tag :

Tag